วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวณีรนุช  สกุล : บุญเวิญ
ชื่อเล่น : เปียจัง
วันเกิด : อาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2537
คติประจำใจ : ควมกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
รหัสนักศึกษา : 564102108
ครุศาสตร์  สาขา : ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง